ได้รับรางวัลชมเชย นวัตกรรมทางสุขภาพ ประเภทโปสเตอร์ ในเวที การประชุมวิชาการระดับชาติ ปี 2562

คณะพยาบาลศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) ส่งผลงานนวัตกรรมนักศึกษาคว้ารางวัลชมเชยนวัตกรรมทางสุขภาพ ประเภทโปสเตอร์ ในเวที การประชุมวิชาการระดับชาติ ปี 2562 ภายใต้หัวข้อการประชุม “นวัตกรรมนักศึกษาสู่สุขภาพยุคใหม่ 2019 (Student Innovation to a New Age Health 2019)” ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนนทบุรี (วิทยาเขตศรีธัญญา) จ. นนทบุรี ในวันที่ 20 ก.ค. 2562

อาจารย์วายุรี ลำโป อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลมารดาและทารก และตัวแทนนักศึกษาจำนวน 2 คน คือ นางสาวปิยาพัชร พลรัฐธนาสิทธิ์ และนางสาวณัฐวรรณ แพเพชร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า คณะพยาบาลศาตร์ มรส. ได้ส่งผลงานนวัตกรรมนักศึกษาในรูปแบบงานวิจัยเข้าร่วมประกวด จำนวน 1 ผลงาน เรื่องผลของนวัตกรรมถุงมือนวดบรรเทาปวดในระยะปากมดลูกเปิดเร็ว (Active phase) ต่อความพึงพอใจของมารดาในระยะรอคลอด โดยเป็นการสร้างนวัตกรรมถุงมือบรรเทาปวดที่ใช้กับสตรีตั้งครรภ์ในระยะที่กำลังรอคลอดบุตร ซึ่งเป็นช่วงที่สตรีมีความเจ็บปวดที่รุนแรง โดยเป็นการนำความรู้ทางด้านวิชาการ และความคิดสร้างสรรค์ ผลิตชิ้นงานให้ออกมาเป็นนวัตกรรมที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดความเจ็บปวดแก่สตรีในระยะรอคลอดได้จริง

Leave us a Comment