ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการจ้าง การบรรจุ แต่งตั้งและการทำสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยฉบับที่ 2 พ.ศ.2561

ดูรายละเอียด ดาวน์โหลดเป็น pdf

Leave us a Comment