ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวรในรูปแบบ E-journal

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (NUJST) ขอประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสารในรูปแบบ E-journal เนื่องจากปัจจุบันวารสารได้ลดจำนวนการผลิตรูปเล่มเพื่อลดปริมาณกระดาษ และเน้นการเผยแพร่วารสารผ่านเว็บไซต์เพื่อประโยชน์ในการสืบค้นและเข้าถึงข้อมูลของวารสารได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยสามารถเข้าไปดาวน์โหลดบทความวารสารได้ที่ www.journal.nu.ac.th และหากมีความประสงค์จะส่งบทความลงตีพิมพ์ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-5596-8840 ติดต่อคุณญารัชนี หม่องนันท์ E-mail: naresuanjournal@gmail.com


ดาวน์โหลดไฟล์เพิ่มเติมเป็นpdf

Leave us a Comment