ประชาสัมพันธ์โครงการ “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System”

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ดำเนินการสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยทั่วประเทศตลอดระยะเวลากว่า 15 ปี เพื่อสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ จนสามารถพัฒนาเป็นนวัตกรรมสู่การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ http://biodata.trf.or.th

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเป็นไฟล์ pdf

Blog Attachment

Leave us a Comment