ประชุมคณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 3/2562

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 3/2562

วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุมพุทธิชีวิน ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Blog Attachment

Leave us a Comment