การประชุมวิชาการครั้งที่ 4 ประจำปี 2562

การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 4 เรื่อง
“การดูแลเพื่อการเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพ (Active care for active aging)”

ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00-16.30 น.
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 7 โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

รูปเพิ่มเติมใน google photos

Blog Attachment

Leave us a Comment