โครงการพัฒนาเครือข่ายวิชาการ กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะการสอนออนไลน์

โครงการพัฒนาเครือข่ายวิชาการ กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะการสอนออนไลน์

วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องพวงชมพู คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

โดยวิทยากร รศ.ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ อาจารย์วายุรี ลำโป และ ผศ.ว่าที่ร้อยตรีธีระยุทธ เกิดสังข์

Blog Attachment

Leave us a Comment