ม.ราชภัฏภูเก็ต ประชุมเครือข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 สถาบัน

ม.ราชภัฏภูเก็ต ประชุมเครือข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 สถาบัน

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดประชุมวิชาการโครงการเครือข่ายความร่วมมือ 7 สถาบัน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ผศ.ดร.สุวิชา วิริยมานุวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.วิภาวรรณ บัวทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจน ผู้บริหาร และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จาก 7 สถาบัน ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏสุราษฏร์ธานี / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏสงขลา / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏยะลา / ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นครศรีธรรมราช / และคณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชภัฏสุราษฏร์ธานี เข้าร่วมประชุมความร่วมมือด้านการบริหาร การประกันคุณภาพ การวิจัย ด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา ณ ห้องประชุม อาคารเพชรภูมิภัฏ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต ในการนี้กลุ่มเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อขยายขอบเขตและประเด็นความร่วมมือ รวมถึงสร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการบริหาร การประกันคุณภาพ การวิจัย การบริหารวิชาการ ด้านวิชาการ กิจการนักศึกษา และด้านอื่นๆ ต่อไป

Blog Attachment

Leave us a Comment