โรงเรียนบ้านทับวังจังหวัดชุมพรพานักเรียนเยี่ยมชมศึกษาดูงานคณะพยาบาลศาสตร์ มรส.

โรงเรียนบ้านทับวังจังหวัดชุมพรพานักเรียนเยี่ยมชมศึกษาดูงานคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้อง 1106 ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ดร.นิตยา ศรีสุข หัวหน้างานบริหารหลักสูตร ได้กล่าวแนะนำคณะพยาบาลศาสตร์ หลังจากเปิดวิดีทัศน์แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์ให้ชม
จากนั้น อาจารย์เสาวพฤกษ์ ช่วยยก และ นายทศพล เพ็งแก้ว นักวิชาการศึกษา ได้พาชมห้องปฏิบัติการต่าง ๆ เช่น ห้อง sim man, ห้อง sim mom และ ห้อง anatomy

Blog Attachment

Leave us a Comment