รายงานผลการรับรองสถาบันคณะพยาบาลศาสตร์ได้รับผลการรับรองระยะเวลา 4 ปีการศึกษา

ตามที่ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาการพยาบาล จำนวน 3 คน เข้าตรวจเยี่ยมคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2561 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนั้น

คณะพยาบาลศาสตร์ ขอเรียนว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติให้การรับรองสถาบันการศึกษา ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นระยะเวลา 4 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2561-2564) และให้ความเห็นชอบจำนวนรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2561-2564 จำนวน 110 คน/ปี รายละเอียดดังไฟล์ pdf


ดาวน์โหลดไฟล์pdf

Blog Attachment