หอสมุดกลางขอเชิญร่วมรับฟังปาฐกถาเรื่องการรู้สารสนเทศในสังคมดิจิทัล

หอสมุดกลางขอเชิญร่วมรับฟังปาฐกถาเรื่อง

“การรู้สารสนเทศในสังคมดิจิทัล” โดย ดร.ธณิศา สุขขารมย์

วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ

Leave us a Comment