เว็บไซต์ portal Tech2Biz

Web Portal www.tech2biz.net ทำหน้าที่เป็นกลไกจับคู่ความต้องการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหว่างผู้มีเทคโนโลยี (Technology provider) และผู้มองหาเทคโนโลยี (Technology seeker) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี งานวิจัย และนวัตกรรมที่มีอยู่ในประเทศ ตลอดจนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0)
Tech2Biz มีระบบให้บริการ 3 ส่วนหลักคือ
1. ระบบจับคู่หาผู้ใช้ / ลงทุนเทคโนโลยีและงานวิจัย (TechPropose)
2. ระบบรับโจทย์จากผู้ใช้ (TechSeek)
3. ระบบนำเสนอโปรแกรม/ทุนสนับสนุนวิจัย ข่าวสารและกิจกรรมการสนับสนุนจากแหล่งต่าง ๆ (TechSupport&News)

อ่านรายละเอียดต่อเป็นไฟล์PDF

Leave us a Comment