ได้รับรางวลชมเชยโครงการเพลงบอกเพลงพื้นบ้านภาคใต้เพื่อการควบคุมยาสูบ


ทีม SRUN นำโดยอาจารย์ ว่าที่ ร.ต.ธีระยุทธ เกิดสังข์ ได้รับรางวัลชมเชย โล่เกียรติคุณ เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
พร้อมทุนพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม 5,000 บาท โดย สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี

Blog Attachment

Leave us a Comment