การประชุมวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประยุกต์ใช้simulationสำหรับการศึกษาแบบสหวิชาชีพ

การประชุมวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประยุกต์ใช้simulationสำหรับการศึกษาแบบสหวิชาชีพ (Inter-professional education: IPE)

Leave us a Comment