เข้าร่วมอบรมในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)

เข้าร่วมอบรมในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)

เมื่อวันที่ 3  กุมภาพันธ์  2563   คณะพยาบาลศาสตร์  อาจารย์จวง เผือกคงและนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ จำนวน  6 คน ได้เดินทางไปอบรมในกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา: บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ประจำปี 2563  จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ณ ห้อง MR 214 -217 ชั้น 2  ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 4 – 6  กุมภาพันธ์  2563  รวมเป็นเวลา 3 วัน

ในการนี้คณะ  ได้ให้ความสำคัญต่อการสร้างนักวิจัยและนักประดิษฐ์ในการ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาการประดิษฐ์คิดค้นในสถาบันการศึกษาโดยเสริมสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะและเทคนิคด้านการประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรม กระตุ้นและสร้าง แรงจูงใจให้เข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของการวิจัยและนวัตกรรม   จึงได้เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและนักประดิษฐ์สาย อุดมศึกษา ในกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนา สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในครั้งนี้   เพื่อเตรียมความพร้อมในกิจกรรมประกวดนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ในระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๓ (Thailand Research Expo 2020)” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ซึ่งจะจัดในเดือนกรกฎาคม  2563

รายละเอียดการอบรมเพิ่มเติม

Blog Attachment

Leave us a Comment