คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดเว็บไซต์ระดับคณะ

วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 4 ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดพิธีมอบโล่รางวัลแก่ คณะ/สำนัก/หน่วยงาน โดยใช้ผลการจัดอันดับ Webometrics Ranking of World University โดยมี ดร.พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในการมอบโล่รางวัลและกล่าวขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ จากนั้น ผศ.ปริญญา น้อยดอนไพร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กล่าวสรุปผลการดำเนินการขับเคลื่อนอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยที่มีขึ้นในเดือนมกราคมและเดือนกรกฎาคมของทุกปี

ซึ่งผลการประกวดเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีดังนี้
ในระดับโลกขยับจากอันดับที่ 6442 เป็นอันดับที่ 6360
ในระดับประเทศขยับจากอันดับที่ 60 เป็นอันดับที่ 54
ในระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏขยับจากอันดับที่ 13 เป็นอันดับที่ 10

พิธีมอบโล่รางวัลโดยดร.พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม
ในระดับคณะ ได้แก่
– ชนะเลิศอันดับที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– รองชนะเลิศอันดับที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์
– รองชนะเลิศอันดับที่ 2 วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

ในระดับหน่วยงาน ได้แก่
– ชนะเลิศอันดับที่ 1 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
– รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กองพัฒนานักศึกษา
– รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กองการเจ้าหน้าที่

รางวัลชมเชย ได้แก่
– สถาบันวิจัยและพัฒนา
– งานวินัยและนิติการ

สุดท้ายมหาวิทยาลัยตั้งเป้าไว้ในปีหน้าว่าจะขยับอันดับเว็บไซต์ขึ้นมาให้ติด 1 ใน 5 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศให้ได้

Blog Attachment

Leave us a Comment