ประชุมโครงการคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น

วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น.-13.00 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ 2 ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ต้อนรับ รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ตัวแทนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และผู้ประกอบกิจการ/ผู้ดำเนินการคลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดของโครงการคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น และการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง โดยมี ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดการประชุม

Blog Attachment

Leave us a Comment