พิธีรับมอบใบรับรองคุณวุฒิสําเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 1

พิธีรับมอบใบรับรองคุณวุฒิสําเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 1

วันที่ 7 มีนาคม 2563 ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) เป็นประธานพิธีรับมอบใบรับรองคุณวุฒิสําเร็จการศึกษา แก่ผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุม GA 101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Blog Attachment

Leave us a Comment