การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน)

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน)

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 14.30-16.30 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี