ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา ศรีสุข

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา ศรีสุข

ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

มีมติอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ อนุสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ