ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง

  • รองคณบดีฝ่ายวิจัย พัฒนานวัตกรรมและบริการวิชาการ