ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธวัชชัย ทีปะปาล

  • หัวหน้าสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช