ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ธีระยุทธ เกิดสังข์

  • สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช