รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์

  • คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช