รายงานผลการดำเนินโครงการปี พ.ศ.2564


1. การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน download

2. โครงการบทความวิจัย ไตรมาส 4 download

3. โครงการพัฒนากลุ่มสุขภาพทางเลือกเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและรายได้ เกาะพะลวย download

4. โครงการวันลอยกระทง download

5. โครงการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่6 download