การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีเชิงสหวิทยาการ

จากการไปราชการของ อ.กัญญาภัค เทียนโชติ พร้อมด้วย ดร.กชณิภา ผลพฤกษ์ และ อ.ธีระยุทธ เกิดสังข์  เดินทางไปเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีเชิงสหวิทยาการ” ณ โรงแรมขนอมซันไรส์ บีช รีสอร์ท จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ 29 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 รวมเป็นเวลา 2 วัน

 

บัดนี้การปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ได้รับมอบหมายได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ pdf

Blog Attachment

Leave us a Comment