โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเข้าถึงเข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร

จากการไปราชการของ ดร.นุชนาถ วิชิต เดินทางไปเข้าร่วมอบรมเรื่อง “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเข้าถึงเข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร จัดโดย ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 รวมเป็นเวลา 2 วัน

 

บัดนี้การปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ได้รับมอบหมายได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ pdf

Blog Attachment

Leave us a Comment