การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนารูปแบบและระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมครบวงจร

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนารูปแบบและระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมครบวงจร จังหวัดสุราษฎร์ธานี และประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามและสรุปผลการจัดทำระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมในพื้นที่ระดับ M

วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2562

Blog Attachment

Leave us a Comment