การลงนามความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกับ Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Rajawali ประเทศอินโดนีเซีย

การลงนามความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกับ Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Rajawali ประเทศอินโดนีเซีย ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

Blog Attachment

Leave us a Comment