การประชุมคณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563

วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมพุทธิชีวิน ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ รักษาราชการแทนคณบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563 และมอบดอกไม้แสดงความยินดีให้แก่ รศ.ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ ในโอกาสได้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Blog Attachment

Leave us a Comment