ประชาสัมพันธ์การจัดงาน Thailand e-Commerce Week 2019

ด้วยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา e-Commerce ของประเทศ รวมถึงผลักดันงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มุ่งเน้นการอบรม สร้างการรับรู้และการตระหนักถึงความสำคัญของการทำ e-Commerce ที่ได้มาตรฐาน และมั่นคงปลอดภัยไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ อันได้แก่ ภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน การจัดงานในครั้งนี้มุ่งเน้นการนำเสนอเกี่ยวกับการพัฒนา e-Commerce ไทย ทั้งระดับนโยบาย การเปิดโครงการ e-Commerce Park ผลักดันศักยภาพคนรุ่นใหม่เป็นกองกำลังสำคัญที่ช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการ และการผลักดันงานในระดับประชาชนให้คนทุกกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มคนที่เริ่มทำ e-Commerce ให้เข้าใจและสามารถทำได้ งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.etda.or.th/ecommerceweek2019/index.html

Leave us a Comment