ศิษย์เก่าและอาจารย์ได้รับการตอบรับตีพิมพ์ผลงานวิจัยลงในวารสารนานาชาติ คุณภาพระดับสูง Q1 Scopus, WoS, IF3.593

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอแสดงควา […]

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา ศรีสุข

                […]

นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ได้รับรางวัลนักศึกษาผู้มีความสามารถด้านการนำเสนอผลงานวิจัยทางการพยาบาลระดับดีมาก

นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ได้รับรางวัลนักศึกษาผู้มีความสามารถ […]

บุคลากรดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2564

บุคลากรดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2564 บุคลากรดีเด่นประจำปี 256 […]

บุคลากรดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2563

บุคลากรดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2563 บุคลากรดีเด่นประจำปี 256 […]

บุคลากรดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2562

บุคลากรดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2562 บุคลากรดีเด่นประจำปี 256 […]