ขอใช้สถานที่

1. แบบฟอร์มการจองห้อง (.doc) (.pdf)

2. ปฏิทินคณะพยาบาลศาสตร์ คลิก