คณะกรรมการปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์