สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธวัชชัย ทีปะปาล
หัวหน้าสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธวัชชัย ทีปะปาล

ดร. ประชุมพร บัวคลี่
สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

ดร. ประชุมพร บัวคลี่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เบญจวรรณ งามวงศ์วิวัฒน์
สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เบญจวรรณ งามวงศ์วิวัฒน์

อาจารย์ อริศรา แสนทวีสุข
สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

อาจารย์ อริศรา แสนทวีสุข