สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช


ดร. ประชุมพร บัวคลี่
หัวหน้าสาขาสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

ดร. ประชุมพร บัวคลี่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร.ต. ธีระยุทธ  เกิดสังข์
สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร.ต. ธีระยุทธ เกิดสังข์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เบญจวรรณ งามวงศ์วิวัฒน์
สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เบญจวรรณ งามวงศ์วิวัฒน์

อาจารย์ อริศรา แสนทวีสุข
สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

อาจารย์ อริศรา แสนทวีสุข

รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม  เพ็ญสุขสันต์
สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์

อาจารย์ มณฑา สายธารวาณิตร์กุล
สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

อาจารย์ มณฑา สายธารวาณิตร์กุล

ดร. นิดารัตน์ ชูวิเชียร
สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

ดร. นิดารัตน์ ชูวิเชียร