สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธวัชชัย ทีปะปาล
หัวหน้าสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธวัชชัย ทีปะปาล

ดร. ประชุมพร บัวคลี่
สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

ดร. ประชุมพร บัวคลี่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เบญจวรรณ งามวงศ์วิวัฒน์
สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เบญจวรรณ งามวงศ์วิวัฒน์

อาจารย์ อริศรา แสนทวีสุข
สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

อาจารย์ อริศรา แสนทวีสุข

อาจารย์ มณฑา สายธารวาณิตร์กุล
สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

อาจารย์ มณฑา สายธารวาณิตร์กุล

รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม  เพ็ญสุขสันต์
สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์