บุคลากรสายสนับสนุน


 

นาง กรรณิการ์ สุขเมือง
หัวหน้าสำนักงานคณบดี

นาง กรรณิการ์ สุขเมือง

นางสาว เดือนนภา ไชยพรหม
งานบริหารงานทั่วไป

นางสาว เดือนนภา ไชยพรหม

นางสาว กรรณิกา ชูนุ้ย
งานการเงินและงบประมาณ

นางสาว กรรณิกา ชูนุ้ย

นาย ฉัตรชัย ศิริแสง
งานวิชาการศึกษา

นาย ฉัตรชัย ศิริแสง

นางสาว กิ่งกาญจน์ ชัยกูล
งานวิชาการศึกษา

นางสาว กิ่งกาญจน์ ชัยกูล

นาย ทศพล เพ็งแก้ว
งานวิชาการศึกษาห้องปฏิบัติการ

นาย ทศพล เพ็งแก้ว

นาง กัลยา จิตรโอวาส
งานบริการสุขภาพ

นาง กัลยา จิตรโอวาส

นางสาว ปุณณภา สุขการัก
งานบริการสุขภาพ

นางสาว ปุณณภา สุขการัก

นาย คณิติน ศันสนียรัตน์
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นาย คณิติน ศันสนียรัตน์