บุคลากรสายสนับสนุน


 

นาง กรรณิการ์ สุขเมือง
หัวหน้าสำนักงานคณบดี

นาง กรรณิการ์ สุขเมือง

นางสาว เดือนนภา ไชยพรหม
งานบริหารทั่วไป

นางสาว เดือนนภา ไชยพรหม

นางสาว กรรณิกา ชูนุ้ย
งานบริหารทั่วไป

นางสาว กรรณิกา ชูนุ้ย

นางสาว แพรพิม ดาวสุวรรณ
งานบริหารทั่วไป

นางสาว แพรพิม ดาวสุวรรณ

นาย พลช เพ็งแก้ว
งานห้องปฏิบัติการพยาบาล

นาย พลช เพ็งแก้ว

นางสาว ปุณณภา สุขการัก
งานห้องปฏิบัติการพยาบาล

นางสาว ปุณณภา สุขการัก

นายเฉลิมนิจ ชุมเชื้อ
งานห้องปฏิบัติการพยาบาล

นายเฉลิมนิจ ชุมเชื้อ

นางสาวธิดารัตน์ ชูพัฒน์พงษ์
งานบริการการศึกษา

นางสาวธิดารัตน์ ชูพัฒน์พงษ์

นางสาวกรกนก บัวทอง
งานบริการการศึกษา

นางสาวกรกนก บัวทอง

นางสาวเสาวลักษณ์ ทองสง
งานบริการการศึกษา

นางสาวเสาวลักษณ์ ทองสง

นาย คณิติน ศันสนียรัตน์
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นาย คณิติน ศันสนียรัตน์