บุคลากรสายสนับสนุน


 

นาง กรรณิการ์ สุขเมือง
หัวหน้าสำนักงานคณบดี

นาง กรรณิการ์ สุขเมือง

นาย ฉัตรชัย ศิริแสง
งานบริการการศึกษา

นาย ฉัตรชัย ศิริแสง

นางสาว กรรณิกา ชูนุ้ย
งานบริหารทั่วไป

นางสาว กรรณิกา ชูนุ้ย

นางสาว แพรพิม ดาวสุวรรณ
งานบริหารทั่วไป

นางสาว แพรพิม ดาวสุวรรณ

นาย พลช เพ็งแก้ว
งานห้องปฏิบัติการพยาบาล

นาย พลช เพ็งแก้ว

นาง ณัชวรัญญ์ เหมเดโช
งานห้องปฏิบัติการพยาบาล

นาง ณัชวรัญญ์ เหมเดโช

นางสาว ปุณณภา สุขการัก
งานห้องปฏิบัติการพยาบาล

นางสาว ปุณณภา สุขการัก

นาย คณิติน ศันสนียรัตน์
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นาย คณิติน ศันสนียรัตน์

นาง กัลยา จิตรโอวาส
งานบริการสุขภาพ

นาง กัลยา จิตรโอวาส