นาย พลช เพ็งแก้ว

  • งานห้องปฏิบัติการพยาบาลฝ่ายสนับสนุน