ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง ประวัติความเป็นมาและการเปิดสอนหลักสูตร


มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค มีวิสัยทัศน์ คือ เป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบแห่งภูมิภาคเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ได้ตระหนักถึงหน้าที่ที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ จึงได้จัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ และพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตขึ้น โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตอบสนองความขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพของประเทศชาติ

 

 • วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2551  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุม ครั้งที่ 1/2551 มีมติอนุมัติให้จัดตั้งคณะพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ และอนุมัติหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และมีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2551

 

 • วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2551  คณะพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดส่งรายงานการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ใหม่ สำหรับการพิจารณารับรองสถาบัน ปีที่ 1  ของการเปิดดำเนินการ ไปยังสภาการพยาบาลเพื่อขอรับรองการเปิดสถาบันการศึกษาใหม่ พร้อมส่งหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551 เพื่อขอความเห็นชอบหลักสูตรจากสภาการพยาบาล

 

 • วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2551  ผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาการพยาบาลได้มาตรวจเยี่ยมคณะพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะผู้ตรวจเยี่ยมได้ประเมินความพร้อมการขอรับรองสถาบันการศึกษาและให้ข้อเสนอแนะว่า ควรเปลี่ยนชื่อจาก “คณะพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ” เป็น “คณะพยาบาลศาสตร์” เนื่องจากวิชาชีพพยาบาลเป็นศาสตร์เฉพาะทาง  ควรดำเนินการในแนวลึกและวิชาพยาบาลศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพโดยคณะพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้นำข้อเสนอแนะดังกล่าวต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อนำเข้าสู่วาระการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย

 

 • วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2551  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุม ครั้งที่ 7/2551 มีมติให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เรื่อง จัดตั้งคณะพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2551 และมีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีให้จัดตั้ง “คณะพยาบาลศาสตร์” โดยการบริหารและดำเนินงานของคณะ ตามระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

 

 • วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2551  คณะกรรมการสภาการพยาบาลในการประชุม ครั้งที่ 8/2551 ได้พิจารณาและมีมติให้การรับรองคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการเปิดดำเนินการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในปีการศึกษา 2551 และให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551 ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  โดยให้รับนักศึกษาปีละ 50 คน เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551

 

 • วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 นักศึกษารุ่นที่ 1 จำนวน 50 คน เริ่มศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

 

 • วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2551  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2551 ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ซึ่งสภาการพยาบาลได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

 

 • วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2552  ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2551 ผลการประเมินอยู่ในระดับดี โดยได้คะแนน 2.50 จากคะแนนเต็ม 3.00

 

 • วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553  สภาการพยาบาล ให้การรับรองสถาบันการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์  ปีที่ 2 (ของการเปิดดำเนินการ) ของคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

 • วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 สภาการพยาบาลให้การรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาลและผดุงครรภ์ ปีที่ 3 (ของการเปิดดำเนินการ) ของคณะพยาบาลศาสตร์

 

 • วันที่ 6-7 กรกฎาคมพ.ศ.2554 ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2553 ผลการประเมินอยู่ในระดับดี โดยได้คะแนน 4.12 จากคะแนนเต็ม 5

 

 • วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2554  สภาการพยาบาลให้การรับรองสถาบันการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ปีที่ 4 ของการเปิดดำเนินการ (ปีการศึกษา 2554) และให้รับนักศึกษาเพิ่มเป็นปีละ 70 คน ในปีการศึกษา 2555-2558 จากเดิมรับนักศึกษาปีละ 50 คน

 

 • วันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2555 ในการประชุมครั้งที่ 4/2555 สภาการพยาบาลให้การรับรองสถาบันการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ปีที่ 5 ของการเปิดดำเนินการ (ปีการศึกษา 2555)

 

 • วันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2556 สภาการพยาบาลให้การรับรองสถาบันการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นเวลา 2 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2556-2557) โดยให้ความเห็นชอบจำนวนรับนักศึกษาปีการศึกษา 2556-2557 จำนวน  70 คน/ปี

 

 • วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2558 สภาการพยาบาลให้การรับรองคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นเวลา 3 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2558-2560) โดยให้ความเห็นชอบจำนวนรับนักศึกษาตามแผนการรับปกติ และแผนการผลิตเพิ่มตามโครงการเพิ่ม การผลิตฯ ปีการศึกษา 2558-2560 รวมจำนวน 110 คน/ปี วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561 สภาการพยาบาลให้การรับรองคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นเวลา 4 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2561-2564) โดยให้ความเห็นชอบจำนวนรับนักศึกษาจำนวน 110 คน/ปี

 

 • วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561 สภาการพยาบาลให้การรับรองคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นเวลา 4 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2561-2564) โดยให้ความเห็นชอบจำนวนรับนักศึกษาจำนวน 110 คน/ปี

 

 • วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2564 สภาการพยาบาลให้การรับรองคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นเวลา 5 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2565-2569) โดยให้ความเห็นชอบจำนวนรับนักศึกษา จำนวน 110 คน/ปี