แนวปฏิบัติที่ดี


1. แนวปฏิบัติที่ดีเรื่องการพัฒนาบทความวิจัย/บทความวิชาการที่มุ่งพัฒนาคณะสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ download

2. แนวปฏิบัติที่ดีเรื่องการสร้างงานวิจัยร่วมกับเครือข่ายเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น download

3. แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนแนวใหม่แบบผสมผสาน download