คณะกรรมการประจำคณะ


 

ดร. นุชนาถ วิชิต
กรรมการประจำคณะ

ดร. นุชนาถ วิชิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีณา ลิ้มสกุล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีณา ลิ้มสกุล