ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์


ปรัชญา

         “การจัดการศึกษาพยาบาลด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ เป็นรากฐานของการผลิตพยาบาลที่มีคุณภาพ และมีคุณธรรม”

วิสัยทัศน์

          เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลที่มีคุณภาพในระดับภูมิภาคและอาเซียน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมนำความรู้ สามารถชี้นำสังคมด้านสุขภาพ

พันธกิจ

 

1. จัดการศึกษาและพัฒนาบัณฑิตให้มีสมรรถนะด้านการพยาบาล และเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่น

2. สร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ

3. บูรณาการองค์ความรู้ด้านสุขภาพร่วมกับเครือข่ายเพื่อยกระดับสุขภาวะชุมชน

4. ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมสุขภาพ เพื่อประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพยากรทางการบริหารให้มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนภารกิจขององค์กร

6. บูรณาการภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อสุขภาพบนฐานความเป็นไทย

อัตลักษณ์

 

          SRUN

          S = Spirit (มีน้ำใจ)

          R = Responsibility (รับผิดชอบ)

          U = Usefulness (ทำตนให้เป็นประโยชน์)

          N = Neatness (ความเป็นระเบียบเรียบร้อย)