ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ ประเด็นยุทธศาสตร์


ปรัชญา

         “การจัดการศึกษาพยาบาลด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ เป็นรากฐานของการผลิตพยาบาลที่มีคุณภาพ และมีคุณธรรม”

วิสัยทัศน์

          “เป็นเลิศด้านการจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ เป็นหลักด้านสุขภาพของพื้นที่ มีความเป็นสากล”

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะด้านวิชาการตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล
2. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อมุ่งพัฒนาสุขภาพของคนในชุมชน ท้องถิ่น ประเทศ และสากล
3. บริการวิชาการลักษณะบูรณาการกับศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ทำงานร่วมกับสหวิชาชีพและเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ
4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนและบัณฑิตมีอัตลักษณ์และมีคุณลักษณะตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

อัตลักษณ์

       SRUNH

S = Smart (มีความรู้)

S = Spirit (มีน้ำใจ)

R = Responsibility (รับผิดชอบ)

U = Usefulness (ทำตนให้เป็นประโยชน์)

N = Neatness (ความเป็นระเบียบเรียบร้อย)

H = Humanized care (การดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์)

ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การปรับโฉม (Reinventing) คณะพยาบาลศาสตร์ จุดเน้น “สุขภาพและสังคมเป็นสุข”
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มความโดดเด่นด้านจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4   การพัฒนาหน่วยงานให้เป็นหน่วยงานสมรรถนะสูง