เอกสารสำหรับบุคลากร


ใบลา

1. แบบใบมอบหมายงาน download

2. แบบใบลาป่วยลากิจลาคลอด download

3. แบบลาพักผ่อน download

4. แบบใบลาอุปสมบท download

5. แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาคลอดบุตร download

6. แบบใบลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล download

7. แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ download

8. แบบใบลาไปต่างประเทศ download

9. แบบใบยกเลิกวันลา download

10. แบบใบออกนอกเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี download

11. ตัวอย่างบันทึกการขออนุญาตไปราชการลงพื้นที่วิจัย download