เอกสารสำหรับบุคลากร


ใบลา

1. แบบใบมอบหมายงาน download

2. แบบใบลาป่วยลากิจลาคลอด download

3. แบบลาพักผ่อน download

4. แบบใบลาอุปสมบท download

5. แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาคลอดบุตร download

6. แบบใบลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล download

7. แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ download

8. แบบใบลาไปต่างประเทศ download

9. แบบใบยกเลิกวันลา download

10. แบบใบออกนอกเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี download

11. ตัวอย่างบันทึกการขออนุญาตไปราชการลงพื้นที่วิจัย download

การจองห้อง

1. แบบฟอร์มการจองห้อง (.doc) (.pdf)

2. ปฏิทินคณะพยาบาลศาสตร์ คลิก

การเงิน

1. แบบฟอร์มยืม-เบิกเงินคณะพยาบาลศาสตร์(.pdf) download

2. แบบแจ้งข้อมูลการรับโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online (.pdf) download

3. แบบ บก.4231 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน download

4. แบบฟอร์ม 8708 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ download

5. แบบฟอร์มบันทึกข้อความนำส่งหลักฐานใบสำคัญเพื่อขอเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายฝึกอบรมประชุมสัมมนา download

6. แบบฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ download

7. แบบฟอร์มใบตอบรับวิทยากร download

8. แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน download

9. แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินวิทยากร download

10. แบบฟอร์มประวัติวิทยากร download

11. แบบฟอร์มรายละเอียดการเดินทางไปราชการโดยใช้รถยนต์ส่วนบุคคล download

12. แบบฟอร์มสัญญาค้ำประกันและประกาศ download

13. เอกสารประกอบการยืมเงิน-เบิกเงิน พ.ศ. 2566 download

พัสดุ

1. แบบฟอร์มขอเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์(.pdf) download

2. แบบฟอร์มคุณลักษณะครุภัณฑ์(.xlsx) download

3. แบบฟอร์มประกอบการขออนุมัติจ้างทำเอกสาร(.docx) download

4. แบบฟอร์มประกอบการขออนุมัติจ้างทำเอกสาร(.pdf) download

5. แบบสำรวจความต้องการจัดซื้อจัดจ้าง(.pdf) download

6. แบบสำรวจความต้องการซ่อมของคณะ(.pdf) download

7. แบบสำรวจความต้องการซ่อมของมหาวิทยาลัย(.pdf) download

8. ใบยืมพัสดุคณะ(.pdf) download

9. ใบเบิกพัสดุ(.pdf) download

10. ใบแจ้งซ่อมในหอพัก(.pdf) download

11. ผข01(.xls) download

12. แบบฟอร์มสำรวจความต้องการซื้อวัสดุสำนักงาน download

วิชาการ

1. checklist แฟ้มรายวิชา(.doc) download

2. checklist แฟ้มรายวิชาภาคทฤษฎี(.doc) download

3. checklist แฟ้มรายวิชาภาคปฏิบัติ(.doc) download

4. แบบประเมินการฝึกปฏิบัติ โดยแหล่งฝึกเป็นผู้ประเมิน(.doc) download

5. แบบประเมินการฝึกปฏิบัติ โดยแหล่งฝึกเป็นผู้ประเมิน(.pdf) download

6. แบบฟอร์มเบิกค่าที่พักโครงการฝึกภาคปฏิบัติ(.doc) download

7. แบบฟอร์มแผนสอนทฤษฎี(.doc) download

8. แบบฟอร์มแผนสอนปฏิบัติ(.doc) download

9. แบบบันทึกภาระงานอาจารย์สอนและงานพันธกิจ(.docx) download

10. แบบบันทึกภาระงานอาจารย์สอนและงานพันธกิจ (.pdf) download

งานวิจัย

1. แบบรับรองการใช้ประโยชน์งานวิจัย(.doc) (.pdf)