เอกสารสำหรับบุคลากร


ใบลา

1. แบบใบมอบหมายงาน download

2. แบบใบลาป่วยลากิจลาคลอด download

3. แบบลาพักผ่อน download

4. แบบใบลาอุปสมบท download

5. แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาคลอดบุตร download

6. แบบใบลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล download

7. แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ download

8. แบบใบลาไปต่างประเทศ download

9. แบบใบยกเลิกวันลา download

10. แบบใบออกนอกเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี download

11. ตัวอย่างบันทึกการขออนุญาตไปราชการลงพื้นที่วิจัย download

วิชาการ

1. checklist แฟ้มรายวิชา(.doc) download

2. checklist แฟ้มรายวิชาภาคทฤษฎี(.doc) download

3. checklist แฟ้มรายวิชาภาคปฏิบัติ(.doc) download

4. แบบประเมินการฝึกปฏิบัติ โดยแหล่งฝึกเป็นผู้ประเมิน(.doc) download

5. แบบประเมินการฝึกปฏิบัติ โดยแหล่งฝึกเป็นผู้ประเมิน(.pdf) download

6. แบบฟอร์มเบิกค่าที่พักโครงการฝึกภาคปฏิบัติ(.doc) download

7. แบบฟอร์มแผนสอนทฤษฎี(.doc) download

8. แบบฟอร์มแผนสอนปฏิบัติ(.doc) download

9. แบบบันทึกภาระงานอาจารย์สอนและงานพันธกิจ(.docx) download

10. แบบบันทึกภาระงานอาจารย์สอนและงานพันธกิจ (.pdf) download

พัสดุ

1. แบบฟอร์มขอเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์(.pdf) download

2. แบบฟอร์มคุณลักษณะครุภัณฑ์(.xlsx) download

3. แบบฟอร์มประกอบการขออนุมัติจ้างทำเอกสาร(.docx) download

4. แบบฟอร์มประกอบการขออนุมัติจ้างทำเอกสาร(.pdf) download

5. แบบสำรวจความต้องการจัดซื้อจัดจ้าง(.docx) download

6. แบบสำรวจความต้องการจัดซื้อจัดจ้าง(.pdf) download

7. แบบสำรวจความต้องการซ่อมของคณะ(.pdf) download

8. แบบสำรวจความต้องการซ่อมของมหาวิทยาลัย(.pdf) download

9. ใบยืมพัสดุคณะ(.pdf) download

10. ใบเบิกพัสดุ(.pdf) download

11. ใบแจ้งซ่อมในหอพัก(.pdf) download

12. ผข01(.xls) download

การเงิน

1. แบบฟอร์มยืม-เบิกเงินคณะพยาบาลศาสตร์(.pdf) download

2. แบบแจ้งข้อมูลการรับโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online (.pdf) download