คณะผู้บริหาร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง
รองคณบดีฝ่ายวิจัย พัฒนานวัตกรรมและบริการวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง

ดร. ฐิตารีย์ พันธุ์วิชาติกุล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ดร. ฐิตารีย์ พันธุ์วิชาติกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทัศนีย์ สุนทร
รองคณบดีฝ่ายแผนและทรัพยากรบุคคล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทัศนีย์ สุนทร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีณา ลิ้มสกุล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีณา ลิ้มสกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษณา สังขมุณีจินดา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษณา สังขมุณีจินดา

ดร. สดากาญจน์ เอี่ยมจันทร์ประทีป
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

ดร. สดากาญจน์ เอี่ยมจันทร์ประทีป

นาง กรรณิการ์ สุขเมือง
หัวหน้าสำนักงานคณบดี

นาง กรรณิการ์ สุขเมือง