คณะผู้บริหาร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง
รองคณบดีฝ่ายวิจัย พัฒนานวัตกรรมและบริการวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง

ดร. สดากาญจน์ เอี่ยมจันทร์ประทีป
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ดร. สดากาญจน์ เอี่ยมจันทร์ประทีป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทัศนีย์ สุนทร
รองคณบดีฝ่ายแผนและทรัพยากรบุคคล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทัศนีย์ สุนทร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีณา ลิ้มสกุล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีณา ลิ้มสกุล

นาง กรรณิการ์ สุขเมือง
หัวหน้าสำนักงานคณบดี

นาง กรรณิการ์ สุขเมือง