ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีณา ลิ้มสกุล

  • ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ