แบบฟอร์มการทบทวนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามพระราโชบายด้านการศึกษา

ด้านนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


1. แผนพลิกโฉม รวมเล่มสมบูรณ์ (pdf) DOWNLOAD

2. เอกสารประกอบการนำเสนอทบทวนยุทธศาสตร์ (powerpoint) DOWNLOAD

3. เอกสารประกอบเล่มทบทวนแผนยุทธศาสตร์ (pdf) DOWNLOAD

4. แบบฟอร์มทบทวนแผนยุทธศาสตร์ (docx) DOWNLOAD

5. แบบฟอร์มประเมินระดับคณะ/สาขาวิชา (docx) DOWNLOAD