สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ


ดร. สดากาญจน์ เอี่ยมจันทร์ประทีป
หัวหน้าสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ดร. สดากาญจน์ เอี่ยมจันทร์ประทีป

ดร. อรัญญา รักหาบ
สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ดร. อรัญญา รักหาบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จีรภา กาญจนโกเมศ
สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จีรภา กาญจนโกเมศ

อาจารย์ จวง เผือกคง
สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

อาจารย์ จวง เผือกคง

อาจารย์ กมลชนก ทองเอียด
สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

อาจารย์ กมลชนก ทองเอียด

อาจารย์ เกศรา ตั้นเซ่ง
สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

อาจารย์ เกศรา ตั้นเซ่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษณา สังขมุณีจินดา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษณา สังขมุณีจินดา

ดร. นิตยา ศรีสุข
สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ดร. นิตยา ศรีสุข

ดร. พิไลพร สุขเจริญ
สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ดร. พิไลพร สุขเจริญ

อาจารย์ พรสรวง โชติช่วง
สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

อาจารย์ พรสรวง โชติช่วง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง
รองคณบดีฝ่ายวิจัย พัฒนานวัตกรรมและบริการวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง

อาจารย์ เสาวพฤกษ์ ช่วยยก
สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

อาจารย์ เสาวพฤกษ์ ช่วยยก

อาจารย์ สุนันทา ลักษ์ธิติกุล
สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

อาจารย์ สุนันทา ลักษ์ธิติกุล

ดร. สุรีพร ชุมแดง
สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ดร. สุรีพร ชุมแดง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทัศนีย์ สุนทร
รองคณบดีฝ่ายแผนและทรัพยากรบุคคล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทัศนีย์ สุนทร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีณา ลิ้มสกุล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีณา ลิ้มสกุล

อาจารย์ จิรภา เสถียรพงศ์ประภา
สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

อาจารย์ จิรภา เสถียรพงศ์ประภา