สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรีพร ชุมแดง
หัวหน้าสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรีพร ชุมแดง

ดร. อรัญญา รักหาบ
สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ดร. อรัญญา รักหาบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จีรภา กาญจนโกเมศ
สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จีรภา กาญจนโกเมศ

อาจารย์ จิรภา เสถียรพงศ์ประภา
สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

อาจารย์ จิรภา เสถียรพงศ์ประภา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กมลชนก ทองเอียด
สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กมลชนก ทองเอียด

ดร. เกศรา ตั้นเซ่ง
สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ดร. เกศรา ตั้นเซ่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษณา  สังขมุณีจินดา
สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษณา สังขมุณีจินดา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีณา ลิ้มสกุล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีณา ลิ้มสกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิไลพร สุขเจริญ
สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิไลพร สุขเจริญ

อาจารย์ พรสรวง โชติช่วง
สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

อาจารย์ พรสรวง โชติช่วง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประดิษฐ์พร  พงศ์เตรียง
สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง

อาจารย์ เสาวพฤกษ์ ช่วยยก
สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

อาจารย์ เสาวพฤกษ์ ช่วยยก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทัศนีย์ สุนทร
รองคณบดีฝ่ายแผนและทรัพยากรบุคคล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทัศนีย์ สุนทร

ดร. สดากาญจน์  เอี่ยมจันทร์ประทีป
สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ดร. สดากาญจน์ เอี่ยมจันทร์ประทีป