ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษณา สังขมุณีจินดา

  • สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ