ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรีพร ชุมแดง

  • หัวหน้าสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ