ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง

  • สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ