บุคลากรสายสนับสนุน


 

นาง กรรณิการ์ สุขเมือง
หัวหน้าสำนักงานคณบดี

นาง กรรณิการ์ สุขเมือง

นางสาว เดือนนภา ไชยพรหม
งานบริหารทั่วไป

นางสาว เดือนนภา ไชยพรหม

นางสาว กรรณิกา ชูนุ้ย
งานบริหารทั่วไป

นางสาว กรรณิกา ชูนุ้ย

นางสาว แพรพิม ดาวสุวรรณ
งานบริหารทั่วไป

นางสาว แพรพิม ดาวสุวรรณ

นาย พลช เพ็งแก้ว
งานห้องปฏิบัติการพยาบาล

นาย พลช เพ็งแก้ว

นางสาว กิ่งกาญจน์ ชัยกูล
งานห้องปฏิบัติการพยาบาล

นางสาว กิ่งกาญจน์ ชัยกูล

นางสาว ปุณณภา สุขการัก
งานห้องปฏิบัติการพยาบาล

นางสาว ปุณณภา สุขการัก

นาย ฉัตรชัย ศิริแสง
งานบริการการศึกษา

นาย ฉัตรชัย ศิริแสง

นาย คณิติน ศันสนียรัตน์
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นาย คณิติน ศันสนียรัตน์

นาง กัลยา จิตรโอวาส
งานบริการสุขภาพ

นาง กัลยา จิตรโอวาส